Hợp mặt
Thầy-Cô & Cựu Học-Sinh
Trường TRUNGTHU VN

22-07-2011