Cách Viết và gửi bài bằng tiếng Việt

Download tiếng Việt software, để viết tiếng Việt Nam cho nhiều loại FONT, như UNICODE, VNI, VISCII,....
Download Chuyển đổi Chử Việt software, để chuyển đổi Chử Việt qua nhiều loại FONT, như UNICODE, VNI, VISCII,....
Chuyển đổi Chử Việt software, để chuyển đổi tiếng Việt qua nhiều loại FONT, như UNICODE, VNI, VISCII,....

Muốn đọc giả đọc mà không cần Vietnamese software như : VNI, VISCII,..., bạn phải viết bài của bạn ỏ dạng UNICODE FONT, ai đọc cũng được. Các bạn có thể dùng bất cứ UNICODE software để viết tiếng Việt. Nếu bạn không có UNICODE software, please download this software, and run it on your computer.

1.Download:

Download rất nhanh khoảng 1 minutes, about 109 KB, và save "VietCatholicKeyboard.exe" tới "A" or "C".

2.Install:

Bạn click:

3. Viết tiếng Việt:

Khi nào muốn viết tiếng Việt, bạn vào: A:\ or C:\ (drive ban save nó va click "VCatKey.exe", nó se run this software trên your computer. Sau khi this software được run trên your computer, và bạn sẻ thấy chử đó X ? dưới góc phải; chử đó X là không viết tiếng Việt được, thấy hình chử nhật màu green là viết tiếng Việt được. How to turn on and turn off this software? Bạn click tre^n "X đỏ" hay "green rectangular". Setup kiểu viết và font trước khi viết tiếng Việt:

4. Kiểu viết theo lối VIQR:

Có nhiều cách viết tiếng Việt. Sau đây là cách viết theo lối VIQR:

5. Post bài:

Post bài trên trang Forum một cách dẻ dàng, không sai, để edit, bạn nên viết bài sẳn trên Notepad bằng UNICODE FONT, rồi copy nó và paste nó vào "Message Body". Bạn cũng có viết tiếng Việt bằng UNICODE FONT thường trên các mục FORUM, nhung có thể sai vài chổ, và không edit được sau khi post bài. Khi viết hay post bài trên Forum/Diển Đàn, các bạn hảy setup "view, Encoding" tới "Western European" trước khi viết tiếng Việt.

6. Upload html code:

Muốn viêt web site va html code, bạn viết bài trên Notepad băng UNICODE FONT, rồi save nó vào "filename.html", tới "save as type:Text Document", và "Encoding:UTF-8", rồi upload lên internet.

Thân Ái,

SHC (From TrungHocVungTau)